فلاکس ها و نحوه استفاده درست از آنها در بوته ها
پدیده اکسیداسیون در بوته های ذوب
ابزار جدید برای اندازه گیری میزان هیدروژن محلول درآلیاژهای آلومینیم
کنترل ریزساختار درقطعات دایکستی از آلیاژهای آلومینیم
تاثیر مقادیر جزیی فسفر در آلیاژهای ریختگی آلومینیم – مطالعه مقالات
و ........

English Version


© 2006 Amixe Saz Arak

Download Flash Player 8.0